Posts Tagged 'IPS-Hierotheos-Mitropolit-de-Nafpaktos-si-Aghios-Vlasios-si-IPS-Teofan-la-Sf-Parascheva-Iasi- Înalt Preasfinţia Voastră'


Biserica Greciei la ”Sfântul și Marele Sinod” din Creta de Mitropolitul Nafpaktosului și Sfântului Vlasie, Ierótheos Vlachos


ierotheos-2Biserica Greciei la ”Sfântul și Marele Sinod” din Creta
de Mitropolitul Nafpaktosului și Sfântului Vlasie, Ierótheos Vlachos

Comunicare depusă spre studiu la Actele întrunirii plenare
a Sinodului Bisericii Greciei, din 23-24 noiembrie 2016.

Sinodul care s-a întrunit în Creta în intervalul 19-26 iunie a.c., deși inițial era caracterizat ca ”Sinod Ecumenic”, în cele din urmă s-a intitulat ”Sfânt și Mare Sinod”. Cele patru Biserici care nu au fost prezente la Sinod, în mod direct sau indirect au respins titlul de ”Sfânt și Mare Sinod”, și sunt încă așteptate deciziile lor asupra acestui Sinod. Astfel, adevărata denumire a acestui Sinod o va acorda conștiința Bisericii, care este exprimată prin Sfinții acesteia, cei ce alcătuiesc ceata văzătorilor de Dumnezeu în Biserică, după cuvântul Sfântului Dionisie Areopagitul. Vom vedea pe parcurs cum se va numi acest Sinod în cele din urmă – ”Sinod al Întâi-stătătorilor”, ”Sfânt și Mare Sinod”, ”Sinod Ecumenic”, ”Presinod” etc.
În continuare îl voi numi ”Sinodul din Creta”, așa cum procedăm și cu alte Sinoade, pe care le denumim după numele orașului în care au fost convocate, cum ar fi: Sinodul de la Niceea, Sinodul de la Constantinopol, din Efes, de la Calcedon etc.
Am participat la acest Sinod, reprezentând, dimpreună cu alți frați arhierei și mireni, Biserica Greciei, în urma deciziei Sinodului Bisericii Greciei din martie 2016, și am acceptat în mod definitiv această misiune, abia după ce au fost luate hotărârile Sinodului Bisericii noastre cu privire la textele Sinodului din Creta, în mai 2016. Potrivit acestor hotărâri, trebuia să facem efortul și să ne luptăm pentru corectarea textelor pe care le-am avut la dispoziție. Prin această participare a mea la Sinodul din Creta am dobândit o mare experiență, dar în același timp am plecat de acolo cu cea mai profundă neliniște.
Voi sublinia câteva aspecte care au legătură cu noua propunere pe care a depus-o Delegația noastră la acest Sinod.

1. Pregătirea Bisericii noastre pentru Sinod

Pot să spun dintru început că pregătirea Bisericii noastre pentru participarea la acest Sinod nu a fost cea cuvenită.

a) Comunicarea Mitropolitului Messiniei, Hrisostom

Este cunoscut faptul că la întrunirea plenară a Sinodului Bisericii noastre din octombrie 2014, Înaltpreasfințitul Mitropolit al Messiniei, Hrisostom, a prezentat o comunicare pentru informarea episcopilor asupra ordinii de zi a Sinodului ce urma să se întrunească și despre întreaga activitate a acestuia, așa cum se hotărâse la Sinaxa Întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe, din martie 2014, de la Constantinopol.
Comunicarea a avut un caracter informativ și, la bază, întemeiat pe tradiția Bisericii. Este semnificativ în acest sens faptul că în comunicare s-a vorbit despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică și despre creștinii care s-au îndepărtat de aceasta, adică despre creștinii din afara Bisericii. Voi sublinia câteva puncte ale comunicării cu referire la acest subiect.
Înaltpreasfințitul, vorbind despre Dialogurile Bisericii Ortodoxe cu creștinii eterodocși, arată:
”Pentru Biserica Ortodoxă, dialogul a fost totdeauna un element esențial și inalienabil, atât al misiunii soteriologice a acesteia, urmărind întoarcerea schismaticilor și ereticilor în sânurile ei, cât și împlinirea răspunderii ei pastorale, de aceea și mărturisește și propovăduiește în chip statornic că, potrivit conștiinței de sine a Bisericii, ea constituie adevărata continuatoare a Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice și corabia mântuirii pentru cei de aproape și pentru cei de departe” .
În acest text se vorbește despre Biserica Ortodoxă, care este Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, și despre schismaticii și ereticii care s-au îndepărtat de Biserica Ortodoxă și trebuie să se întoarcă în aceasta, lucru care este în acord cu eclesiologia ortodoxă.
În continuare este subliniat că Bisericile Ortodoxe Locale și membrii ortodocși ai Comisiilor Teologice se cuvine să fie caracterizați prin această ”conștiință de sine ortodoxă ca principal criteriu al oricărui Dialog”, după cum, de asemenea, Bisericile Ortodoxe Locale, nu doar la nivelul organelor sinodale competente, dar și la nivelul Conferințelor Panortodoxe, trebuie să urmărească și să evalueze aceste dialoguri ”cu o deosebită dispoziție critică” .
De asemenea, menționează că ”din perspectiva acestei griji și mărturii pe care Biserica Ortodoxă este datoare să o depună este necesar… să fie semnalate atât abaterile foarte serioase și fără precedent, care accentuează încă mai mult gravitatea diferențelor teologice constatate între diferitele tradiții și confesiuni creștine, cât și experiențele traumatice ale relațiilor istorice dintre acestea” .
Aceasta înseamnă că trebuie semnalate diferențele teologice și diferitele tradiții creștine, precum și toate acele evenimente care au condus la experiențe traumatice în Biserica Ortodoxă.
În alt punct al comunicării, scrie:
”Desigur, izolaționismul confesional de ani de zile în funcționarea relațiilor intercreștine nu permite, din păcate, o evaluare obiectivă a urmărilor acestei promovări responsabile a tradiției ortodoxe față de cei de aproape și cei de departe, în scopul tămăduirii abaterilor confesionale și a anchilozărilor diferitelor tradiții ale lumii creștine a Apusului, dar și adeverirea autorității perene a tradiției ortodoxe, fapt pentru care de-a lungul timpului s-au manifestat proteste justificate, obiecții, suspiciuni sau chiar reacții de împotrivire față de mersul corect sau incorect al Dialogurilor Teologice bilaterale menționate anterior, precum și față de necesitatea desfășurării acestora” .
Aici se vede că vorbitorul este atent în formulare și nu folosește cuvântul ”Biserică” pentru a defini grupările creștinilor din Apus, ci vorbește despre abateri confesionale și anchilozări ale diferitelor tradiții ale lumii creștine a Apusului. În același timp subliniază că sunt justificate reacțiile de împotrivire și protestele creștinilor manifestate de-a lungul timpului față de mersul Dialogurilor, pentru că nu s-a făcut o evaluare obiectivă a urmărilor ”promovării responsabile a tradiției ortodoxe”.

b) Rapoartele Comisiei Interortodoxe Speciale de Revizuire a textelor Conferințelor Panortodoxe Presinodale

După întrunirea plenară a Sinodului Bisericii Greciei din octombrie 2014 și în urma rugăminții unor ierarhi, ni s-au pus la dispoziție textele alcătuite până la acea dată de către Conferințele Panortodoxe Presinodale, elaborate de reprezentanți ai celor 14 Biserici Ortodoxe, prin urmare, și ai Bisericii noastre, fără ca noi, ierarhii, să fi avut până la acea dată o informare elementară asupra textelor pe care le pregătesc aceste Conferințe.
În conformitate cu hotărârea Întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe din martie 2014, textele alcătuite până la acea dată trebuiau revizuite de o Comisie Interortodoxă Specială, alcătuită din reprezentanții tuturor Bisericilor. În această Comisie, Biserica noastră era reprezentată de Mitropoliții: Hrisostom de Peristeri, Ignatie al Volosului și Hrisostom al Messiniei.
Ceea ce se poate remarca este că, deși, în comunicarea susținută la întrunirea plenară a Sinodului din octombrie 2014, Mitropolitul Messiniei, Hrisostom, a exprimat terminologia ortodoxă referitoare la relația Bisericii Ortodoxe cu ceilalți creștini, în textul pregătit de Comisia Interortodoxă Specială de Revizuire a Textelor și de Sinaxa Întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe pentru a fi discutat în Sinodul din Creta și a se lua o hotărâre finală asupra acestuia, există o terminologie diferită. Adică, se făcea referire la Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică și la celelalte Biserici și Confesiuni creștine, după cum, de asemenea, se vorbea despre faptul că, deși unitatea Bisericii este un dat, totuși în viitor trebuie să se facă eforturi pentru unitatea lumii creștine. Aceste puncte au provocat o amplă discuție când au fost publicate textele.
Au avut loc întruniri ale reprezentanților tuturor Bisericilor Ortodoxe pentru a revizui textele, în timp ce Sinodul Bisericii Greciei nu era informat asupra acestora.
Din cercetarea pe care am făcut-o în arhivele Sfântului Sinod, în urma cererii mele și a aprobării primite din partea Sinodului, am constatat că cei trei ierarhi care au fost reprezentanți ai Bisericii noastre în Comisia Interortodoxă Specială de Revizuire a Textelor au trimis, în urma fiecărei ședințe a Comisiei Speciale, un raport cu observațiile lor Sinodului Permanent al Bisericii Greciei. Astfel, arhiereii care au fost membri ai Sinodului Permanent în mandatul 2014-2015 au luat cunoștință despre aceste rapoarte și despre textele care se pregăteau, fără să propună corecturi, adaosuri și modificări. Cu o singură excepție, când s-au făcut niște corecturi, nesemnificative, pe care le-a propus Comisia pentru Probleme Interortodoxe și Interbisericești a Sinodului Elen. Însă, textele nu au fost trimise tuturor ierarhilor pentru a-și exprima părerea sau măcar pentru a fi informați și nu au propus convocarea plenului Sinodului pentru a examina acest subiect.
Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, toți ierarhii ar fi luat cunoștință de aceste texte, sau măcar cei interesați, și am fi avut posibilitatea să propunem corecturi sau adaosuri înainte ca textele să fie semnate de către Întâi-stătătorii Bisericilor Ortodoxe în ianuarie 2016, la Geneva, în Elveția. Sunt de părere că până la Sinaxa Întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe, la care au participat cele 14 Biserici, s-ar fi putut face corecturi importante. Desigur, exista posibilitatea de a se face corecturi, adaosuri și modificări și la Sinodul din Creta, dar cu mai mare dificultate.
Ceea ce este important este că reprezentanții noștri, în intervalul cât au durat întrunirile Comisiei Interortodoxe Speciale pentru Revizuirea Textelor, și-au trimis rapoartele la Sfântul Sinod, depunând mărturie că la bază textele sunt ortodoxe.
De exemplu, referitor la noul text cu titlul ”Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine” – text care a provenit din comasarea a două texte diferite – în raportul celor trei reprezentanți ai noștri în Comisia Interortodoxă Specială de Revizuire a Textelor Conferințelor Panortodoxe Presinodale, întrunite la Geneva între 29 septembrie și 4 octombrie 2014, există un paragraf, reluat și în alte rapoarte, care spune:
”În urma corecturilor care au fost acceptate, textul a fost semnat în cele din urmă de către șefii delegațiilor Bisericilor Ortodoxe și s-a hotărât să fie trimis ad referendum spre aprobare și corectare către Sfintele Sinoade ale Bisericilor Locale și pentru redactarea finală în cadrul celei de a V-a Conferințe Panortodoxe Presinodale ce urmează a se întruni” .
Din arhivele Sfântului Sinod se poate constata că textul acesta, dimpreună cu raportul, a fost încredințat arhiereilor membri ai Sinodului Permanent din mandatul respectiv (2014-2015), care au și acceptat câteva propuneri, nesemnificative, ale Comisiei Sinodale pentru Probleme Interortodoxe și Interbisericești, dar nu a fost trimis, așa cum trebuia, tuturor ierarhilor Bisericii Greciei, de vreme ce pentru asemenea probleme doar plenul Sinodului are competența să ia decizii.
De exemplu, în aprilie 2015 au fost aprobate câteva modificări propuse de Comisia Sinodală pentru Probleme Interortodoxe și Interbisericești. Este vorba de adăugarea cuvintelor ”locală”, ”participare la CMB”, ”confesiuni”, ”potrivit Simbolului de Credință Niceo-Contantinopolitan” și înlocuirea cuvântului ”CMB” cu ”acestuia”, a cuvântului ”precum” prin cuvântul ”ca să”, și a cuvântului ”însă” prin cuvântul ”și”.
În plus, în raportul sus-menționat se constată:
”Prezentul text nou și unificat considerăm că exprimă desăvârșit poziția panortodoxă asupra subiectelor respective, în mod echilibrat și în cadrele eclesiologiei ortodoxe, așa cum aceasta a fost formulată și păstrată de tradiția patristică și sinodală a Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice. În plus, se conturează clar și se configurează nu istoria, ci prezentul și viitorul mersului relațiilor descrise” .
Asemenea adeveriri există și în alte rapoarte în care se discută celelalte texte, care urmau să fie trimise Sfântului și Marelui Sinod.
E posibil ca această confirmare să-i fi liniștit pe membrii Sinodului Permanent ai mandatului respectiv, care însă, în orice caz, trebuiau să studieze pe larg problema și să o pună în vedere tuturor membrilor Sinodului Elen.
Această încredințare, așa cum s-a văzut ulterior, nu a constituit o evaluare corectă, pentru că mulți sunt cei care au subliniat contradicțiile pe care le cuprindea textul și, desigur, nu exprima conștiința de sine a Bisericii Ortodoxe, nici nu păstra tradiția patristică și sinodală a Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice. Și acest lucru s-a dovedit din plin din simplul fapt că însuși Sinodul din Creta a făcut corecturi și adaosuri, fie ele și nefinalizate.
Când am citit pentru prima oară textele, am trimis opiniile mele asupra acestora, pe datele de 18 ianuarie 2016 și 20 ianuarie 2016, înainte de Sinaxa Întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe de la Chambesy, Geneva, din 21-28 ianuarie a.c., dar nu cunosc de ce reprezentanții noștri nu au ținut seama de observațiile pe care le-am formulat în timp util, și nu au pus problema modificării textelor la această Sinaxă. Probabil că nu le-au fost înmânate observațiile mele.
Textele finale, care au fost semnate de către Întâi-stătătorii Bisericilor Ortodoxe la Geneva, în ianuarie 2016, ne-au fost trimise de către Sfântul Sinod, iar Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii, ca Președinte al Sfântului Sinod, a trimis tuturor ierarhilor Bisericii noastre o scrisoare (755/ 16.02.2016), prin care ne îndemna să formulăm, cei care dorim, observații la aceste texte, așa încât să fie luate hotărârile de rigoare de către Sinodul Bisericii Greciei.
În cadrul Sinodului Permanent al mandatului 2016-2017, după ce am studiat observațiile tuturor arhiereilor care au trimis memorii Sfântului Sinod, am propus în plenul Sinodului Bisericii Greciei din mai 2016 corecturi, modificări, adaosuri și eliminări. Așadar, unii ierarhi sunt răspunzători că ne-au liniștit cum că textele sunt ortodoxe și nu ne-au informat în tot acest răstimp, cu rezultatul ca participarea noastră la Sinodul din Creta să fie deficitară.
Sinodul Permanent al mandatului 2015-2016, așa cum avea obligația să o facă, a convocat de două ori în plen Sinodul Bisericii noastre pentru a dezbate acest subiect serios, anume în martie și în mai 2016, și a discutat în mod exhaustiv aceste subiecte, mai întâi alegerea membrilor care vor reprezenta Biserica noastră la Sinodul din Creta și, în al doilea rând, propunerile pe care le va depune la Secretariatul Sfântului și Marelui Sinod pentru corectarea textelor.
Hotărârile care au fost luate le-am prezentat într-un text al meu, după cum, de asemenea, am consemnat și deznodământul acestora, de aceea aici nu este necesară referirea la acestea.
Pentru că la momentul respectiv exista neliniște în rândul pliromei Bisericii, Sinodul Permanent a trimis o Enciclică, ce a fost citită în toate sfintele biserici, în care scria că Sinodul Bisericii Greciei are ”deplină credință în învățătura Prorocilor, Apostolilor și Părinților” și respectă ”regimul sinodal al Bisericii Ortodoxe”.
(va urma)

Sursa: http://parembasis.gr/index.php/el/menu-prosfata-arthra-apopseis/4679-2016-11-26
Traducere: Tatiana Petrache pentru Atitudini.Incep reactiile laicilor fata de Sinodul din Creta


Scrisoare IPS Teofan

IPS Hierotheos Mitropolit de Nafpaktos si Aghios Vlasios si IPS Teofan la Sf. Parascheva Iasi

     Înalt Preasfinţia Voastră , Părinte Mitropolit Teofan ,

BINECUVÂNTAȚI !

      Este pentru a treia oară când mă adresez ÎPS Voastre , fără ca să primesc nici cel mai mic semn că vă interesează ce simte şi gândeşte şi cere un suflet ortodox de la  Păstorul păstorilor pământeşti !

Oare chiar nu vă pasă de un suflet omenesc , ce strigă ? Nu vă interesează , nu vă doare că un mădular al bisericii vă cere ajutor ,e nedumerit și suferă , văzând lupii înțelegători că ne atacă?

         Eu cred că veţi da răspuns ŞI pentru mine , oaia cea pierdută , buboasă şi plină de râie , care zbiară să n-o lăsaţi , să vă întoarceţi , s-o scoateţi din smârcuri…Nu aceasta este menirea unui păstor ? E bine doar când e soare , imaşul e verde , izvorul susură pe-aproape şi lupul e departe ?

         V-am trimis două scrisori , una prin poştă , cealaltă v-a fost înmânată personal , prin care vă rugam , cu smerenie şi respect şi cu îngrijorare , să daţi voie Preoţilor să avertizeze, din faţa Sfintelor uşi ale Altarelor , că lupul ne dă târcoale , că se apropie , că acceptarea cardurilor sunt trepte de lepădare , că ni se primejduieşte mântuirea şi că dacă nu veţi striga Sfinţiile Voastre , noi , mirenii , nu vom avea nicio şansă de a fi ascultaţi !

         Am fost la mitingul anti-cip de la Bucureşti , din 14 martie2013 şi , dincolo de faptul că mulţi ne făceau semne dispreţuitoare şi indecente , deşi eram cu icoane şi sfinte cruci în mâini , și mai mulţi nu ştiau de pericolul din cipuri  – şi erau sinceri în neştiinţa lor ! – şi ar fi vrut să ştie şi se mirau de ce nu ştiu şi de ce  nimeni nu le-a spus nimic !?

         Şi de aceea mulţi , foarte mulţi , aproape toţi  au primit aceste documente diabolice, prin care sunt „adormiţi” şi conştiinţa lor nu mai lucrează şi trezvia lor , atâta cât era…nu mai funcţionează !

         Cine se face vinovat de această condamnabilă nepăsare ? Cine va răspunde în faţa lui Hristos de pierzarea acestor suflete ?

         Ne-am bucurat nespus când aţi venit în Moldova  !

Ascultându-vă predicile , am crezut că sunteţi OMUL LUI DUMNEZEU , care-şi pune viaţa pentru oile lui, mai ales când am aflat că vă place să mergeţi singuratic , prin munţi , să vă întâlniţi cu sihaştrii , să vă îmbogăţiţi din harul şi harismele lor , să vă apropiaţi , în taina sufletului ÎPS Voastre , de ceea ce vrea şi cere Hristos de la AI LUI !

         Şi a venit …piatra de încercare , turnesolul , care a arătat …adevărata faţă a lucrurilor –  Sinodul din Creta !

         Ce a fost acesta , ÎPS Voastră ?!?  O ridicare la luptă împotriva Sfinților Părinți? O revoltă împotriva Sfintelor canoane ? Sau a fost o ”nebunie spirituală” , care a aruncat în aer pacea și liniștea credincioșilor ?

         Am semnat şi eu , alături de alte numeroase  suflete îngrijorate , în 9 iunie ac. „Scrisoara către Sinodul BOR privind adunarea din Creta din iunie 2016” , prin care făceam un apel către PF.Daniel , ÎPS Mitropoliţi , PS Episcopi şi ceilalţi Membri ai Sfântului Sinod ai BOR , punând câteva îndreptăţite întrebări , în legătură cu acel aşa-zis Sinod , cerându-vă , cu tot respectul ce vi se cuvine şi cu toată smerenia şi cu toată cuviinţa, să nu vă jucaţi cu Adevărul, să susţineţi dreapta credinţă ,  să nu primejduiţi Ortodoxia , să nu cumva să aduceţi schisma în biserica noastră prin încercarea de unire cu papistaşii şi alte grave abateri de la Sfintele canoane , ce se pregătiseră deja prin documentele ”organizatorilor ”.

         V-am trimis această scrisoare , v-au mai fost trimise şi altele , de laici ori de monahi curajoşi ( dar…NB ! de către nicio faţă bisericească , în afară de Părintele Antim , de la Mânăstirea Bistriţa  !) însă n-am văzut şi n-am auzit să fi răspuns în vreun fel , cuiva !

          Am mai auzit că aţi fost la Petru Vodă , la Agapia şi nu mai ştiu pe unde şi , impresia pe care aţi lăsat-o… nu a fost a unui curajos !  A unui Ierarh curajos !  A fost a unui om împovărat şi trist…

         Nu are rost să repet de ce e atâta îngrijorare printre ortodocşi ,  pe toate le ştiţi,  cu mult mai bine decât mine : de la modul de organizare a acestui „sinod” , la selectarea participanţilor , despre punerea la cale a unirii cu ereticii , despre atribuirea numelui de „biserică” celor care nu sunt şi nu au fost niciodată biserică, despre eterodocşi şi”istoricitatea” lor , despre teoria ramurilor… Nu teologhisesc eu gravele abateri de la această adunare ecumenistă , au făcut-o , o fac și o vor mai face alți ”puși deoparte” ai lui Hristos .

         Dar Adevărul este atacat și am dreptul să vorbesc și eu –  pentru că sunt mădular al bisericii  și nu am voie să tac ,  tăcerea ”ne va vinde ”!

         S-au rătăcit ierarhii noştri în Creta şi acum vor să ne rătăcească şi pe noi,  crezând că dacă suntem oi (cuvântătoare!) –  suntem proşti !

         Da , suntem simpli (ştiţi prea bine că în limba rusă „prostâi celovec” însemna om simplu , curat , nu tâmpit !) şi vrem şi noi să fie păstrată Ortodoxia curată , aşa cum am moştenit-o de la înaintaşi !

Adică de la Hristos ! Pentru că Hristos Ortodox a fost , este și va fi !

         Pe mine mă îndurerează faptul că tăceţi , ÎPSVoastră ! Şi tăcerea ÎPS Voastre ne doare , ne ustură! Şi ne sperie !

         Aţi fost şi sunteţi şi aţi rămas singura  noastră nădejde !

Fără ÎPS Voastră nu vom mai avea Sfântă Liturghie , Sfântă Împărtăşanie , morţii noştri nu vor mai avea nicio lumină , noi înşine nu vom mai avea parte de creştinească înmormântare – deşi…mulţi dintre cei care nu au avut parte nici de Sfânta Liturghie , nici de Sânta Împărtăşanie , murind mâncaţi de fiare , de peşti , înghiţiţi de ape, pulverizaţi de explozii…mulţi dintre aceştia , cu siguranţă , s-au mântuit ! Maria Egipteanca nu a avut nimic din toate aceste Sfinte Taine…şi – unde este Sfânta Maria Egipteanca ?!

         Dar noi nu suntem nici praful de pe tălpile rănite ale acestei Sfinte Femei , noi AVEM NEVOIE de întăriri ! Suntem slăbănogiţi duhovniceşte , s-a bătut păcatul în noi şi AVEM NEVOIE DE BISERICĂ , de Biserica noastră ORTODOXĂ , de preoţii noştri , de ierarhii noştri ! Avem nevoie de Sfintele Slujbe , din care să  luăm puteri şi lumină şi har .

         Fără SVoastre  se rupe biserica , ÎPS Voastră !

 Se rupe , poate apărea schisma , dar nu va pieri , pentru că Hristos Însuşi a spus că  „nici porţile iadului nu o vor birui ”! Adică gurile ereticilor , tocmai cei cu care vor unii să ne unească !

         Avem nevoie de Biserică , ÎPS Voastră , dar dacă nu vă veţi dezice de toate abaterile pe care le-aţi semnat în Creta…noi nu vom mai intra în bisericile care vă vor pomeni ! Şi cine va răspunde în faţa lui Dumnezeu dacă ne vom rătăci ? Sau asta se şi urmăreşte ?

         Nu vom mai  intra în acele biserici pentru că acolo nu se va mai pogorî Duhul Sfânt, mâinile nu vor mai fi sfinte şi nici nu vor mai sfinţi , gurile nu vor mai spune adevărul, predicile nu vor mai putea să zidească nimic , iar a face din Sfintele noastre slujbe – spectacol…este mai mult decât tragic , este o blasfemie ! Şi o tragedie personală , a fiecărui ortodox în parte !

         Oricum , vom rămâne în Biserică , nădăjduim că tot se va găsi pe undeva, prin ţară ori prin vecini ,  vreun Preot al lui Hristos , a cărui mână sfinţită să ne curăţească de păcate ! Ori de nu , lacrimile de la rugăciune ne vor ţine loc  de  Sfânta Împărtăşanie , mila lui Dumnezeu ne va feri de păcatele grele şi…FACĂ-SE, DOAMNE, VOIA TA !

         ÎPS Părinte Mitropolit , când v-aţi făcut călugăr, nu aţi îmbrăcat oare cămaşa morţii ? Nu aţi murit pentru lume , ca să-L aşteptaţi pe Hristos , spunându-i „ Iată eu şi copiii(oile) pe care mi le-ai dat „? Nu v-aţi pus viaţa pentru noi ? Aveţi vreo oaie de pierdut?  Nu sunteţi Păstorul nostru , blândul nostru păstor ?

          Aveţi o fire blândă , sunteţi un om deosebit , aţi albit în posturi şi rugăciune , iubiţi atât de mult copiii…ce vă reţine să treceţi în calendar ?  Nu spre asta suntem chemaţi cu toţii , SĂ NE SFINŢIM ?! Noi , ca noi , păcătoşii , dar ÎPS Voastră ?!?

         A trecut o lună de la această nebunească lovitură de stat împotriva ORTODOXIEI ! Și e liniște ! Prea multă liniște ! Dar nu-i nici liniștea nici neliniștea cea bună !

Dar  nici pace nu-i !

         De ce vă este teamă să mărturisiţi Adevărul , adică să vă deziceţi public de ceea ce aţi semnat în Creta , ÎPS Voastră?

 Ne-am pus cu toţii întrebarea : Ce s-a petrecut acolo ? A stat cineva cu pistolul la tâmpla Sfinţiilor Voastre ? Sau cu barda pregătită să vă taie capul dacă nu semnaţi ? Lui Brâncoveanu i-au tăiat de cinci ori capul , şi tot îl mai are , şi e Icoană , şi ne închinăm jertfei lui  cât va mai fi suflare ortodoxă pe aceste meleaguri !

         Nu vă înduraţi , ÎPS Părinte Mitropolit , nu ne lăsaţi tocmai acum , când au tăbărât lupii !  Ieşiţi în faţă şi apăraţi ORTODOXIA ! Curajul mărturisirii de acum să acopere , în faţa lui Hristos , o slăbiciune care , cu siguranţă , v-a fost indusă de „mult prea fericitul”care a condus lucrările acestei „şedinţe de partid ecumenist !”

         Noi încă nădăjduim că sunteţi AL NOSTRU , că sunteţi curat şi că cele petrecute în Creta sunt un vis urât, din care doriţi să vă treziţi . Suntem cu ÎPS Voastră , un zid de oi care-şi pun (ele !!) viaţa pentru păstorul lor , numai nu faceţi concesii pierzătoare de mântuire !

          Rămâneţi , fiţi un reper ! Fiţi un drapel ! Ortodoxia merge spre Golgota , spre cruce , pentru acolo este locul ei , numai de acolo se ridică spre cer !  Spuneţi , precum  odinioară , bravii comandanţi :

                             — După mine , flăcăi ! ORTODOXIE SAU MOARTE !       

 

                                                   

                                            Cu adâncă smerenie , cu lacrimi şi cu nădejde ,

                                                                                        Prof. Paraschiva Rădoi

 

  1. Sf. Ioan Gură de Aur , într-un caz similar spunea că înseși oile devin străjeri ai turmei , când arhipăstorii și păstorii nu priveghează!

                                                                                IERTAȚI !

(primit pe mail)