Posts Tagged '666'


19 iulie: Avva Arsenie Papacioc, Duhovnicul de la malul mării – de Ieromonah Benedict Stancu


Avva Arsenie PapaciocPărintele de la Marea Neagră sau de la malul mării
Părintele Arsenie Papacioc, cred că, face parte din acea categorie de oameni aleși pe care Bunul Dumnezeu ni-i hărăzește nouă pământenilor mai rar, atunci când pronia Sa iubitoare binevoiește să mângâie îndeosebi poporul dreptcredincios. Părintele Sofronie Saharov afirma despre aceste vase alese că: „îşi pun pecetea asupra unei mulţimi de credincioşi; datorită lor se menţine de-a lungul veacurilor realităţii istorice predania cea vie a vieţii Duhului (Tradiția)”. Părintele Zaharia Zaharou sublinia importanța capitală a receptivității noastre față de învățătura transmisă de acești Părinți duhovnicești: „Fără încrederea în Bătrânii noștri și fără credincioșia față de ei, nu vom izbuti să ne unim deplin cu Trupul Lui Hristos, iar strâmba noastră înțelegere trupească nu ne va fi de niciun folos. De cele mai multe ori, nepăsarea față de Duhul Sfânt este cea care ne împiedică să sporim în viața duhovniceacă și să păstrăm Tradiţia” .
Părintele Arsenie îmi povestea despre cât a fost de hotărât în împrejurările în care se găsea în anul 1976 la mânăstirea Cernica, când s-a ivit prilejul să vină la Techirghiol. Maica Semfora Gafton căuta un „duhovnic de epitrahil” (după expresia Părintelui Arsenie, adică un duhovnic prin excelență, iscusit și consacrat, din vocație!; de aici m-am inspirat pentru a intitula o parte din convorbirile duhovnicești ale Părintelui Arsenie Papacioc – Iată duhovnicul ), dar în același timp ar fi fost înclinată să se retragă într-un fel, însă Părintele Arsenie a încurajat-o spunând: „Vom merge acolo și vom întemeia o obște de călugărițe!”
Nazaria Buga , într-un remarcabil exercițiu de admirație, pe bună dreptate l-a caracterizat pe Ava Arsenie ca fiind Părintele de la Marea Neagră sau de la malul mării! Aici, la Techirghiol, după cum mi-a relatat, nu a căutat să se afișeze ostentativ! În acest sens, prezenţa oamenilor nu-l distrăgea pe Părintele Arsenie Papacioc peste măsură ci, din dragoste pentru oameni, era chiar deschis şi călduros; în orice caz, nu-l împovăra prezenţa lor, fapt prin care s-a deosebit de ceilalţi nevoitori (vezi Părintele Cleopa Ilie) care, pentru a petrece în rugăciune, preferau condiţii liniştite şi de însingurare! În închisorile comuniste experiase pe deplin isihasmul , după ce inițial încercase o retragere în munți împreună cu Părintele Cleopa Ilie . În mod surprinzător „Sfântul Siluan vedea esenţa isihiei nu în retragerea în pustie, ci în rămânerea necontenită în Dumnezeu. Într-o zi, ne relatează Părintele Sofronie, l-am întrebat pe Sfântul Siluan dacă grijile economatului şi contactele inevitabile şi numeroase cu oamenii pe care le implică acesta nu sunt vătămătoare pentru liniştirea ascetică (isihia) a monahului. El a replicat: «Ce este această linişte? Liniştea e rugăciunea neîncetată şi rămânerea minţii în Dumnezeu. Sfântul Ioan din Kronstadt era necontenit înconjurat de oameni, dar era mai mult în Dumnezeu decât mulţi pustnici. Dacă sufletul îi iubeşte pe oameni şi are compătimire pentru ei, rugăciunea nu mai încetează»”. Continue Reading »A aparut ATITUDINI nr. 12


Sumar
Viața şi nevoințele Cuviosului
Paisie Aghioritul
– Portret
Scrisoarea Părintelui Paisie Aghioritul referitoare la Semnele vremurilor, 666
Despre antihrist şi pecetluire – Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul
Interviu cu Părintele Justin Pârvu – de Monahia Fotini
Un posibil răspuns dat creştinilor care au acceptat acte de identitate biometrice de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
Prorocii despre România ale Pustnicilor cu viețuire îngerească din
Munții Rarău şi Giumalău

Despre erezia papistăşească
Dialogul ecumenist: un joc incorect – de Mitropolitul Ierotheos Vlachos
Întrebări şi răspunsuri despre ecumenism de Ioan Vlăducă
Despre regele Edward al Angliei, făcătorul de minuni
O profeție despre apostazia Angliei ortodoxe
Programul HaarP şi războiul climatic
Să vindecăm cancerul dinspre interior spre exterior
Interviu cu Mitropolitul Seraphim de Ottawa şi Canada
Cum înving creştinii sărăcia şi foamea – Din viața Sfntei Iuliana din Lazarevo

Pentru comenzi apasati aici.

3   AT I TU DI N I
redactor/ Fundația Petru Vodă
layout și tehnoredactare/ Atelieruldegrafca.ro
corectură/ Mănăstirea Petru Vodă
fotografe/ Mănăstirea  Petru Vodă și Cristina Nichituș
tipar/ Autograf
adresă/ Fundația Petru Vodă, com. Poiana Teiului, Neamț
telefon/ 0788 355 239
e-mail/ atitudini.pv@gmail.com
web/ https://atitudini.com
abonamente/ la adresa de e-mail de mai sus
şi la telefon 0788 355 239
04
18
22
30
38
42
46
56
60
66
76
84
94
102
SUmAr
Viața şi neVoințele CuViosului
Paisie aghioritul
Portret
sCrisoarea Părintelui Paisie aghioritul
referitoare la Semnele vremurilor, 666
DesPre antihrist şi PeCetluire
Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul
interViu Cu Părintele Justin PârVu
Monahia Fotini
un PosiBil răsPuns Dat Creştinilor Care au
aCCePtat aCte De iDentitate BioMetriCe
de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
ProroCii DesPre roMânia
ale Pustnicilor cu viețuire îngerească din
Munții Rarău şi Giumalău
Mărturisire
Despre erezia papistăşească
Dialogul eCuMenist: un JoC inCoreCt
de Mitropolitul Ierotheos Vlachos
ÎntreBări şi răsPunsuri DesPre eCuMenisM
de Ioan Vlăducă
DesPre regele eDwarD al angliei,
făCătorul De Minuni
O profeție despre apostazia Angliei ortodoxe
PrograMul haarP şi răzBoiul CliMatiC
de fratele Teodor
să VinDeCăM CanCerul DinsPre interior
sPre exterior
de Monahia  Teofana
interViu Cu MitroPolitul seraPhiM De
ottawa şi CanaDa
Interviu realizat de Rasofora Neonila
CuM ÎnVing Creştinii sărăCia şi foaMea
Din viața Sfntei Iuliana din Lazarevo