A aparut ATITUDINI nr. 12


Sumar
Viața şi nevoințele Cuviosului
Paisie Aghioritul
– Portret
Scrisoarea Părintelui Paisie Aghioritul referitoare la Semnele vremurilor, 666
Despre antihrist şi pecetluire – Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul
Interviu cu Părintele Justin Pârvu – de Monahia Fotini
Un posibil răspuns dat creştinilor care au acceptat acte de identitate biometrice de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
Prorocii despre România ale Pustnicilor cu viețuire îngerească din
Munții Rarău şi Giumalău

Despre erezia papistăşească
Dialogul ecumenist: un joc incorect – de Mitropolitul Ierotheos Vlachos
Întrebări şi răspunsuri despre ecumenism de Ioan Vlăducă
Despre regele Edward al Angliei, făcătorul de minuni
O profeție despre apostazia Angliei ortodoxe
Programul HaarP şi războiul climatic
Să vindecăm cancerul dinspre interior spre exterior
Interviu cu Mitropolitul Seraphim de Ottawa şi Canada
Cum înving creştinii sărăcia şi foamea – Din viața Sfntei Iuliana din Lazarevo

Pentru comenzi apasati aici.

3   AT I TU DI N I
redactor/ Fundația Petru Vodă
layout și tehnoredactare/ Atelieruldegrafca.ro
corectură/ Mănăstirea Petru Vodă
fotografe/ Mănăstirea  Petru Vodă și Cristina Nichituș
tipar/ Autograf
adresă/ Fundația Petru Vodă, com. Poiana Teiului, Neamț
telefon/ 0788 355 239
e-mail/ atitudini.pv@gmail.com
web/ https://atitudini.com
abonamente/ la adresa de e-mail de mai sus
şi la telefon 0788 355 239
04
18
22
30
38
42
46
56
60
66
76
84
94
102
SUmAr
Viața şi neVoințele CuViosului
Paisie aghioritul
Portret
sCrisoarea Părintelui Paisie aghioritul
referitoare la Semnele vremurilor, 666
DesPre antihrist şi PeCetluire
Interviu cu Părintele Paisie Aghioritul
interViu Cu Părintele Justin PârVu
Monahia Fotini
un PosiBil răsPuns Dat Creştinilor Care au
aCCePtat aCte De iDentitate BioMetriCe
de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
ProroCii DesPre roMânia
ale Pustnicilor cu viețuire îngerească din
Munții Rarău şi Giumalău
Mărturisire
Despre erezia papistăşească
Dialogul eCuMenist: un JoC inCoreCt
de Mitropolitul Ierotheos Vlachos
ÎntreBări şi răsPunsuri DesPre eCuMenisM
de Ioan Vlăducă
DesPre regele eDwarD al angliei,
făCătorul De Minuni
O profeție despre apostazia Angliei ortodoxe
PrograMul haarP şi răzBoiul CliMatiC
de fratele Teodor
să VinDeCăM CanCerul DinsPre interior
sPre exterior
de Monahia  Teofana
interViu Cu MitroPolitul seraPhiM De
ottawa şi CanaDa
Interviu realizat de Rasofora Neonila
CuM ÎnVing Creştinii sărăCia şi foaMea
Din viața Sfntei Iuliana din Lazarevo


Post a Comment

(required. But it will not be published)